دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

57 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017148
کیفیت:  اصلی
DIPpower Schottky rectifier 100V 2*15*TO247
وضعیت موجود
28,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017146
کیفیت:  اصلی
DIPDual Schottky Rectifier 30A 45V
وضعیت موجود
18,750  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017145
کیفیت:  اصلی
DIPDual Schottky Gl 45V 2x15A(Tc=130ّ)
وضعیت موجود
17,500  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017142
کیفیت:  کپی
DIP Schottky 3A
وضعیت موجود
2,250  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017139
کیفیت:  کپی
DIP Schottky 3A
وضعیت موجود
2,125  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017136
کیفیت:  اصلی
DIP Schottky Barrier Rectifie 60V 3A
وضعیت موجود
2,000  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017135
کیفیت:  اصلی
DIP Schottky Gl 60V 3A Uf<0 65(3A)
وضعیت موجود
1,875  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017132
کیفیت:  اصلی
DIP Schottky RECTIF 1A 100V*DO 41
وضعیت موجود
1,625  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017123
کیفیت:  اصلی
DIP Schottky Di 30V 0 2A <5ns (ST)
وضعیت موجود
875  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017120
کیفیت:  اصلی
SMD Schottky Gl 100V 1A *DO 214AC
وضعیت موجود
625  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017118
کیفیت:  اصلی
DIP Schottky Gl 40V 1A Uf<0 6V(1A)
وضعیت موجود
600  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC017117
کیفیت:  اصلی
SMD Schottky Gl 40V 3A Uf<0 475V(3A)*DO 214AB (1N5822)
وضعیت موجود
563  تومان
20+ تعداد

منو