دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

37 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018504
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 2.2 ولت - 1وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018505
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 2.4 ولت - 0.5وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018514
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 5.1 ولت - 1وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018517
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 6.8 ولت - 0.5وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018510
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 4.3 ولت - 1وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018543
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 30 ولت - 0.5وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018509
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 3.6 ولت - 0.5وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018545
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 33 ولت - 0.5وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018518
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 7.5 ولت - 0.5وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018519
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 7.5 ولت - 1وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018521
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 8.2 ولت - 0.5وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018522
کیفیت:  اصلی
دیود زینر 8.2 ولت - 1وات
وضعیت: موجود
563  تومان
20+ تعداد

منو