دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

291 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC191081645471287
کیفیت:  اصلی
SMBJ دیود زینر 12 ولت
وضعیت موجود
9,615  تومان
20+ تعداد

901          
40+ 

859          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC191091645471475
کیفیت:  اصلی
SMBJ دیود زینر 15 ولت
وضعیت موجود
9,615  تومان
20+ تعداد

901          
40+ 

859          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC191101645471966
کیفیت:  اصلی
SMBJ دیود زینر 24 ولت
وضعیت موجود
9,615  تومان
20+ تعداد

901          
40+ 

859          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC191111645471996
کیفیت:  اصلی
SMBJ دیود زینر 3 ولت
وضعیت موجود
9,615  تومان
20+ تعداد

901          
40+ 

859          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC191121645472025
کیفیت:  اصلی
SMBJ دیود زینر 6 ولت
وضعیت موجود
9,615  تومان
20+ تعداد

901          
40+ 

859          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC190931645469447
کیفیت:  اصلی
SMD دیود زینر 3.3 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,014  تومان
20+ تعداد

841          
40+ 

781          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC190941645469642
کیفیت:  اصلی
SMD دیود زینر 4.7 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,014  تومان
20+ تعداد

841          
40+ 

781          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC190951645469697
کیفیت:  اصلی
SMD دیود زینر 5.6 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,014  تومان
20+ تعداد

841          
40+ 

781          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC190971645469915
کیفیت:  اصلی
SMD دیود زینر 8.2 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,014  تومان
20+ تعداد

841          
40+ 

781          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC190921645469338
کیفیت:  اصلی
SMD دیود زینر 24 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,014  تومان
20+ تعداد

841          
40+ 

781          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC190961645469819
کیفیت:  اصلی
SMD دیود زینر 6.8 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,014  تومان
20+ تعداد

841          
40+ 

781          
500+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC190911645469098
کیفیت:  اصلی
SMD دیود زینر 15 ولت 1 وات
وضعیت موجود
9,014  تومان
20+ تعداد

841          
40+ 

781          
500+ 

منو