دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

34 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016862
کیفیت:  اصلی
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت موجود
225,000  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016860
کیفیت:  اصلی
ترایاک 25 آمپری سایز RD91 قابلمه ای
وضعیت موجود
112,500  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016863
کیفیت:  کپی
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت موجود
68,750  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016864
کیفیت:  اصلی
ترایاک 40 آمپری سایز TOP3
وضعیت موجود
32,500  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016858
کیفیت:  اصلی
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
21,000  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018355
کیفیت:  اصلی
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
20,000  تومان
2+ تعداد

19,900          
20+ 

19,500          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018357
کیفیت:  اصلی
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
17,500  تومان
2+ تعداد

17,250          
20+ 

17,000          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016857
کیفیت:  اصلی
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
18,250  تومان
50+ تعداد

16,875          
2+ 

16,850          
20+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018356
کیفیت:  اصلی
ترایاک 8 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
15,000  تومان
2+ تعداد

14,750          
20+ 

14,500          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016861
کیفیت:  کپی
ترایاک 26 آمپری سایز TOP3 کپی
وضعیت موجود
13,750  تومان
2+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016852
کیفیت:  اصلی
ترایاک 4 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
12,500  تومان
2+ تعداد

12,250          
20+ 

12,000          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC016856
کیفیت:  کپی
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
10,000  تومان
2+ تعداد

9,750          
20+ 

9,500          
50+ 

منو