دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

84 قطعه
پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC239221657095144
کیفیت:  اصلی
PNP 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
50,000  تومان
1+ تعداد

49,000          
10+ 

47,500          
25+ 

47,000          
50+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC239231657095357
کیفیت:  اصلی
TO-3P PNP 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
40,000  تومان
1+ تعداد

39,200          
10+ 

38,000          
25+ 

37,500          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018254
کیفیت:  اصلی
Complementary Silicon<br /> Power Transistors
وضعیت موجود
38,750  تومان
1+ تعداد

37,975          
11+ 

36,875          
100+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018468
کیفیت:  اصلی
PNP 6 0V 15 A Complementary Power Transistor / TO 247
وضعیت موجود
27,500  تومان
1+ تعداد

26,400          
10+ 

25,344          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018470
کیفیت:  اصلی
PNP 10 0V 25 A Complementary Power Transistor / TO 247
وضعیت موجود
27,500  تومان
1+ تعداد

26,400          
10+ 

25,344          
50+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018274
کیفیت:  اصلی
NPN 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
10,625  تومان
1+ تعداد

10,200          
20+ 

9,790          
100+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018273
کیفیت:  اصلی
PNP 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
10,625  تومان
1+ تعداد

10,250          
20+ 

9,790          
100+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC187571643307243
کیفیت:  اصلی
TIP122 Series NPN/PNP 10 0V 5 A Complimentary Darlington Transistor TO220 3
وضعیت موجود
8,200  تومان
5+ تعداد

8,150          
15+ 

8,035          
50+ 

7,950          
100+ 

7,790          
500+ 

پرفروش
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC191911646498811
کیفیت:  اصلی
TIP127 Series PNP 100 V 5 A Complementary Power Darlington Transistor - TO-220-3
وضعیت موجود
8,200  تومان
5+ تعداد

8,150          
15+ 

8,035          
100+ 

7,950          
250+ 

7,790          
500+ 

خاص
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018435
کیفیت:  اصلی
HIGH VOLTAGE APPLICATION<br /> TV, MONITOR VERTICAL , DRIVER STAGE ,<br /> COROR TV CLASS B SOUND OUTPUT APPLICATION
وضعیت موجود
8,000  تومان
1+ تعداد

7,750          
10+ 

7,500          
50+ 

7,400          
500+ 

خاص
0 دیدگاه
کد کالا  BEPC254511659856834
کیفیت:  اصلی
HIGH VOLTAGE APPLICATION<br /> HEIGH TRANSITION FREQUENCY 100MHz<br /> 160Volt 1.5Amper 20Watt
وضعیت موجود
8,000  تومان
1+ تعداد

7,750          
10+ 

7,500          
50+ 

7,400          
500+ 

7,250          
1000+ 

0 دیدگاه
کد کالا  BEPC018276
کیفیت:  کپی
PNP 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
4,375  تومان
1+ تعداد

4,288          
11+ 

4,160          
100+ 

منو