دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

42 قطعه
0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016486
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
3,375  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016487
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
2,813  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018432
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
2,813  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018430
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
2,813  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017138
کیفیت:  کپی
DIPTVS DIODE 68V Uni Directional*DO 204AC
وضعیت: موجود
1,913  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017131
کیفیت:  کپی
DIPTVS DIODE 5.8V Uni Directional*DO 204AC
وضعیت: موجود
1,409  تومان
10+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018431
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
1,350  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC018433
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
1,350  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016482
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
1,013  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016492
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
956  تومان
1+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC017126
کیفیت:  کپی
DIPTVS DIODE 190V Uni Directional*DO 204AC
وضعیت: موجود
900  تومان
20+ تعداد

0 دیدگاه
کد کالا:  BEPC016494
کیفیت:  اصلی
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت: موجود
900  تومان
1+ تعداد

منو